Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for november, 2010

Jag talar om yttrandefrihet i Indonesien

Jag ingår i en regeringsdelegation som är på besök och för en dialog om mänskliga fri- och rättigheter med Indonesien. Som enda svenska riksdagsledamot besöker vi bl.a. Raoul Wallenberg institutet, Cipinang Narcotics Prison och för samtal med generalsekreteraren för ASEAN.
Vi kommer även att diskutera och utbyta erfarenheter kring frågor om FN:s säkerhetsråd och situationen i landets fängelser.  

 Idag håller jag ett anförande med titeln “Tolerance, Coexistence and Freedom of Expression”.

Det är så intressant att vara här. Utbytet av erfarenheter är otroligt viktigt våra länder emellan. Det är genom att lära av varandra och ta del av goda exempel som vi tillsammans kan bli bättre.

Read Full Post »

Arbetsmiljöverkets implementering av EU-direktiv

En god arbetsmiljö är en förutsättning för arbetstagare, arbetsgivare och ett gott företagsklimat i Sverige. Arbetsgivare måste kunna garantera att anställda inte råkar ut för skador eller sjukdom på grund av arbetet. Ett aktivt arbete för att främja arbetsmiljön är något som majoriteten av de svenska företagen arbetar med i syfte att främja de anställdas hälsa. En viktig framgångsfaktor för arbetsmiljön för Sveriges arbetstagare är att Arbetsmiljöverket för en god dialog och hjälper företagarna i detta arbete.

Fler exempel talar dock mot detta, det vill säga Arbetsmiljöverket snarare stjälper än hjälper företag. Arbetsmiljöverkets riktlinjer grundas främst på EU-direktiv. Problemet har dock varit en överimplementering av dessa direktiv, på företagens bekostnad. Regeringen borde därför göra en grundlig genomlysning av Arbetsmiljöverkets implementering av EU-direktiv och inför framtiden hitta ett för verket bra förhållningssätt gentemot arbetsgivarna så att en god arbetsmiljö främjas.

Därför har jag, tillsammans med min riksdagskollega Oskar Öholm väckt en motion om detta.

Motionen hittar du här

Read Full Post »

Idag är det FN:s internationella dag mot mäns våld mot kvinnor.
Med anledning av detta skriver jag en debattartikel i UNT som tydliggör hur stort och utbrett problemet är.
Läs gärna min debattartikel i dagens UNT.

– En anmälan om dagen kommer i snitt till Uppsalapolisen från kvinnor som misshandlats hemma av en närstående. Det verkliga antalet kan dock vara fyra fall om dagen, och varannan av dessa drabbas upprepade gånger. Det skriver Ulrika Karlsson.

Om du vill få mer information kan jag rekommendera ett besök hos Nationellt Centrum för Kvinnofrid som finns vid Uppsala universitet.

Read Full Post »

Proportionalitetsprincip vid fackliga stridsåtgärder

Jag skulle vilja se en proportionalitetsprincip vid fackliga stridsåtgärder.

Under de senaste åren har vi sett hur olika fackförbund har visat sitt missnöje i olika förhandlingar genom aktioner, som har överskridit rimlighetens krav. Detta har bland annat skett via strejker, vars effekter inte har stått i proportion till sina ändamål. Främst har problemet dock legat i de så kallade sympatiåtgärderna. Det är en form av strejk där inte endast medlemmar i det förbund som strejkar deltar i, utan även andra fackliga förbund. Konsekvenserna kan bli förödande för såväl det enskilda företaget som den enskilde anställde.

Synergieffekten som uppstår när ett litet företag sätts i blockad och när andra fackförbund deltar i denna får negativa konsekvenser. Blockader skrämmer iväg kunder och med exempelvis utebliven sophämtning skapas en hälsofarlig arbetsplats, som inte kan fungera normalt. Vi har också sett exempel på blockader som har drivit företag i konkurs. Bakom dessa tvister kan det ligga en ovilja att skriva på ett kollektivavtal, trots att rådande arbetsförhållanden är likvärdiga de kollektivavtalsenliga villkoren och accepterade av de anställda.

Det bästa vore om parterna självmant kunde komma överens om en proportionalitetsprincip, vilket gynnar såväl arbetstagare som arbetsgivare. Då detta inte alltid är möjligt kan det finnas anledning för regeringen att överväga lagstiftning. Därför har jag skrivit en motion om proportionalitetsprincip vid fackliga stridsåtgärder.

Motionen finner du här

Read Full Post »

Lagen om anställningsskydd (LAS) infördes år 1974 för att trygga anställda under rådande förhållanden på arbetsmarknaden. Då lagen tillkom fanns andra förutsättningar och behov på den svenska arbetsmarknaden jämfört med idag. I kombination med nya faktorer som globaliseringen, tjänstesamhällets utveckling och en mer rörlig arbetsmarknad finns idag behov som var omöjliga att förutse 1974. Dessutom har finanskrisen skapat en ny situation som kräver ett nytt grepp i politiken, bland annat för att mota den höga ungdomsarbetslösheten då 28 procent av Sveriges unga står utan ett arbete.

Jag tycker att det finns ett stort värde i att kontinuerligt ompröva och utvärdera befintliga lagar och dess effekter, så även LAS. En frågeställning som kräver ett svar är om lagen, utifrån dagens förutsättningar, är rättvis och bidrar till en bättre fungerande arbetsmarknad.

Är det rättvist att lagen skyddar den som har lång anställningstid från uppsägning vid arbetsbrist på bekostnad av den som har kortare anställningstid? En intressant frågeställning inför en utvärdering kan därför vara varför anställningstiden är den mest rättvisa grunden vid uppsägning. Eller kan skicklighet, trivsel eller produktivitet också vara rättvisa utgångspunkter?

Läs min motion om en översyn av arbetsmarknadslagstiftningen här

Read Full Post »

Den 1 januari 2009 infördes en ny lag om valfrihetssystem (LOV). Den är avsedd att fungera som ett frivilligt verktyg för de kommuner och landsting som vill konkurrenspröva verksamhet genom att överlåta valet av utförare till brukaren eller invånaren. Den nya lagen är ett alternativ till lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) och kan tillämpas på handikapp- och äldreomsorg samt hälso- och sjukvårdstjänster.

LOV innehåller regler om löpande annonsering i en ny nationell databas för valfrihetssystem, krav på utförare, förfrågningsunderlagets innehåll, ansökan och tilldelning av kontrakt, information till brukarna/invånarna, brukarens/invånarens val av utförare och överprövning. Kommuner och landsting kan dock välja att inte implementera LOV, och då löser inte den nya lagen problematiken med LOU. Därför har jag skrivit en motion om mångfald och valfrihet inom sjukvårdens område.
Motionen finner du här.

Read Full Post »

Enhetliga momssatser

Att ha olika momssatser inom en och samma bransch är i dag inte ovanligt, det finns många exempel att tillgå. Momssatsen på entréavgifter till nöjesparker är 25 procent medan momssatsen på entréavgifter till djurparker är 6 procent. Detta trots att de är inom samma bransch.
Inom turistnäringen är det också vanligt med differentierade momssatser när man exempelvis vill hyra ut bastu och dusch till sina gäster. De som då lägger till vid en gästhamn får en avgift med 25 procents moms medan de som håller till vid camping endast betalar 12 procent.
Därför har jag skrivit en motion som syftar till att få enhetliga momssatser inom samma bransch. Det skulle vara i linje med vårt arbete att förenkla för såväl företag som individ.

Motionen hittar du här: http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2010/11&bet=Sk369

Read Full Post »

Older Posts »